Bidrag, investeringsstöd och ROT-avdrag

BIDRAG & STÖD     MILJÖPÅVERKAN     MONTERING & INSTALLATION     UNDERHÅLL & GARANTIER    
EN BRA INVESTERING?    SOLTRYGGS SOLCELLER

Enligt den svenska regeringens energiöverenskommelse ska Sverige ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion.

Överenskommelsen fokuserar på att skapa bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar. Utvecklingen av energisystemet ska utgå från en mångfald av storskalig och småskalig förnybar produktion som är anpassad till lokala och industriella behov. 

Därför finns det idag statliga bidrag i form av solcellsstöd och ROT-avdrag för dig som vill satsa på solel. Solcellsstödet ges till både privatpersoner, företag och offentliga organisationer.

För att söka investeringsstödet vänder du dig till Länsstyrelsen. Behöver du hjälp med din ansökan? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

Investeringsstödet

Investeringsstödet är 20% för privatpersoner och företag. Lantbruk kan få upp till 40%. Investeringsstödet gäller för både material och arbete. Kostnaden får högst vara 37 000 kr/kW installerad effekt, plus moms. Maximalt 1,2 miljoner kronor betalas ut i stöd per solcellssystem. Är man dessutom microproducent så får man 60öre i skattereduktion när man säljer överskottet.

Ansökan görs digitalt eller genom en ansökningsblankett till Länsstyrelsen/Boverket. Läs mer och ansök under Så ansöker du om investeringsstöd. Länsstyrelsen ska ha tagit emot din ansökan innan projektet påbörjas om sökande är ett företag, eller senast inom sex månader från det att projektet påbörjas om sökanden inte är ett företag.

Investeringsstöd för företag inom jordbruk, trädgård, eller rennäring

Om du har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du söka stöd från Jordbruksverket för att producera solenergi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 40 procent av dina stödberättigade utgifter i stöd, förutsatt att de utgifter du budgeterat är minst 100 000 kronor. Du kan få stöd för exempelvis köp av nytt material, konsulttjänster för att planera och genomföra investeringen och inköp av programvara. Observera att det här stödet inte går att kombinera med solcellsinvesteringsstödet. Läs mer om förutsättningar för att få stöd samt hur du ansöker på Jordbruksverkets webb.

(se ovan video från Kungliga Tekniska Högskolans forskargrupp Greanleap -en forskargrupp för design & hållbar utveckling).

ROT-avdrag

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reperation, underhåll samt om- och tillbyggnad.

Du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr/år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget max 100 000 kr/år. Avdraget görs direkt vid köpet av ett arbete.

Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll och om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Material och resekostnader ingår inte. Avdraget riktar sig till den som har underhållsansvar för sin bostad. Hyresrätter omfattas alltså inte av reformen.

Om ditt hus är äldre än fem år har du möjlighet att få ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen av solceller.

ROT-avdraget kan inte kombineras med solcellsstödet. Dock kan ROT-avdrag göras direkt på fakturan. Om du sedan får solcellsstöd är det bara att återbetala ROT-avdraget.

Du hittar mer information om hur du gör avdraget hos Skatteverket.

Ska jag välja investeringsstöd eller rotavdrag?

Du får inte utnyttja både rotavdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem.

Fördelen med rot är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för at få.

Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren, men har legat mellan 6 -11 månader. Investeringsstödet ger 20 % avdrag av på hela installation och materialkostnaden, medan rot endast ger 30% av arbetskostnaden vilket oftast på sista raden blir ungefär knappt 10% av totalkostnaden.

Skattereduktion för förnybar el

Om du eller ditt företag uppfyller Skatteverkets krav som mikroproducent av förnybar el, kan du få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, (dock max 18 000 kronor per år). Läs mer på Skatteverket.