Bidrag, investeringsstöd och det gröna avdraget

BIDRAG & STÖD     MILJÖPÅVERKAN     MONTERING & INSTALLATION     UNDERHÅLL & GARANTIER    
EN BRA INVESTERING?    SOLTRYGGS SOLCELLER

Enligt den svenska regeringens energiöverenskommelse ska Sverige ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion.

Överenskommelsen fokuserar på att skapa bättre förutsättningar för investeringar i förnybar energi, energiteknik och energieffektiviseringar. Utvecklingen av energisystemet ska utgå från en mångfald av storskalig och småskalig förnybar produktion som är anpassad till lokala och industriella behov. 

Därför finns det idag statliga bidrag i form av solcellsstöd och avdrag för dig som vill satsa på solel. Solcellsstödet ges till företag och offentliga organisationer. "Det gröna avdraget" ges till privatpersoner. 

Vid årsskiftet (2020/2021) införs ett nytt, grönt avdrag som är till för att uppmuntra hushåll att investera i solceller och laddstolpar. Det gröna avdraget som träder i kraft från och med den första januari 2021 ger privatpersoner möjlighet att få 15% i avdrag på hela installationskostnaden. Till skillnad från ett vanligt rot-avdrag som bara ger stöd för arbetet gäller alltså "det Gröna Avdraget" för hela kostnaden för material och arbete. 

Investeringsstödet förlängs för företag med skillnaden att företag nu är berättigade till 10% istället för tidigare 20%. 

Investeringsstödet

Obs. det investeringsstöd som tidigare gav 20% är stoppat sedan den 7/7 2020 för privatpersoner. Har du ansökt innan dess kan du ha möjlighet att bli berättigad det gamla stödet om du installerar din anläggning innan 30/6 2021. Det nya "Gröna Avdraget" träder i kraft för privatpersoner den 1/1 2021 och ger dig 15% på hela installationskostnaden.  

Investeringsstödet förlängs dock för företag och berättigar dem till 10% av installationskostnaden. 

Det gröna avdraget

Riksdagen har beslutat att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Till skillnad från ROT-avdraget eller solcellsbidraget som finns idag, kommer det gröna avdraget innebära att skatten sänks på till exempel solceller. Det betyder att solcellerna är billigare redan från inköpstillfället, istället för att du behöver invänta handläggningstiderna för ett bidrag från staten. Hela poängen med att genomföra detta gröna avdrag är att underlätta processen och göra det både billigare och enklare att investera klimatsmart och hållbart.

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag så att köparen får avdraget direkt vid köpet. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Installationen får enbart avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse: 

  • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
  •  en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
  •  en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Precis som för rot- och rutavdraget måste du ha betalt tillräckligt mycket skatt det gångna året för att få nyttja det gröna avdraget. Utföraren (det vill säga installatören) måste ha F-skatt. Det är utföraren som begär att få det gröna avdraget utbetalat från skatteverket. Du som privatperson ska med andra ord aldrig betala fullt pris för installationen. Detta kallas för fakturamodellen. Det tidigare investeringsstödet för solceller var betydligt mycket mer byråkratiskt. Det var du tvungen att ansöka om själv i efterhand. Det "Gröna Avdraget" har alltså förenklat processen för dig som privatperson och kund. 

Investeringsstöd för företag inom jordbruk, trädgård, eller rennäring

Det tidigare solcellstödet förlängs för företag medan "det gröna avdraget" träder i kraft för privatpersoner. Skillnaden jämfört med tidigare stöd är dock att företag nu är berättigade till 10% istället för 20%. Om du har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du söka stöd från Jordbruksverket för att producera solenergi, både till ditt företag och till försäljning. Du kan få 10 procent av dina stödberättigade utgifter i stöd, förutsatt att de utgifter du budgeterat är minst 100 000 kronor. Du kan få stöd för exempelvis köp av nytt material, konsulttjänster för att planera och genomföra investeringen och inköp av programvara. Observera att det här stödet inte går att kombinera med solcellsinvesteringsstödet. Läs mer om förutsättningar för att få stöd samt hur du ansöker på Jordbruksverkets webb.

(se ovan video från Kungliga Tekniska Högskolans forskargrupp Greanleap - en forskargrupp för design & hållbar utveckling).

ROT-avdrag

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reperation, underhåll samt om- och tillbyggnad.

Du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr/år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget max 100 000 kr/år. Avdraget görs direkt vid köpet av ett arbete.

Skattereduktionen gäller för reparationer, underhåll och om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Material och resekostnader ingår inte. Avdraget riktar sig till den som har underhållsansvar för sin bostad. Hyresrätter omfattas alltså inte av reformen.

Om ditt hus är äldre än fem år har du möjlighet att få ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen av solceller. ROT-avdraget kan inte kombineras med solcellsstödet. Dock kan ROT-avdrag göras direkt på fakturan. Om du sedan får solcellsstöd är det bara att återbetala ROT-avdraget.

Du hittar mer information om hur du gör avdraget hos Skatteverket.

Ska jag välja investeringsstöd eller rotavdrag?

Du får inte utnyttja både rotavdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem.

Fördelen med rot är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för at få.

Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren, men har legat mellan 6 -11 månader. Investeringsstödet ger 20 % avdrag av på hela installation och materialkostnaden, medan rot endast ger 30% av arbetskostnaden vilket oftast på sista raden blir ungefär knappt 10% av totalkostnaden.

Hur skiljer sig det gröna avdraget från rotavdraget?

Det gröna avdraget är först och främst större än rotavdraget. Avdraget för solceller ökar i praktiken från 9 % till 15 % av totala kostnaden. Rotavdraget står egentligen för 30 % av arbetskostnaden, men då arbetskostnaden räknas som ett schablonbelopp på 30 % av totala kostnaden blir det i själva verket 9 % av totalkostnaden.

En annan positiv sak med det gröna avdraget är att det även ska gälla nya hus och hus under uppbyggnad. Förutsatt att det är småhus till privatpersoner. Rotavdraget gäller endast för arbete på hus som är minst 5 år gamla.

Allmänt är det nya gröna avdraget tänkt att underlätta investeringen av grön teknik på alla håll och kanter.

Skattereduktion för förnybar el (mikroproducent)

Om du eller ditt företag uppfyller Skatteverkets krav som mikroproducent av förnybar el, kan du få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, (dock max 18 000 kronor per år). Läs mer på Skatteverket.